هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا بر مادر واجب است بچه خود را شیر دهد؟

چنانچه بچه در اثر شیر ندادن مادر ضرر ببیند واجب است؛ امّا می تواند با هماهنگی پدر بچه دایه بگیرد.