هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا تشکیل نماز جماعت در مطاف و مزاحمت برای طائفین و تعطیلی طواف ایشان جایز است؟

اقامه نماز جماعت در مطاف که موجب مزاحمت برای طائفین و تعطیلی طواف می شود، جایز نیست.