هدر اصلی سایت

استفتائات

فردی تا کنون متوجّه خمس دادن نبوده و اکنون حساب دقیق پولهایش را نمی داند، حال وظیفه اش چیست؟

باید به مجتهد عادل یا وکیل او رجوع نماید تا مصالحه کنند.