هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا سهم سادات را می توان بدون اجازه مجتهد به سادات فقیر داد؟

سهم امام باید زیر نظر مجتهد هزینه شود و سهم سادات نیز بهتر است زیر نظر مجتهد باشد.