هدر اصلی سایت

استفتائات

جوانی که برای زندگی آینده اش وسائلی را می خرد و نگه می دارد یا پولش را نگه می دارد؛ آیا خمس دارد؟

در هر دو صورت خمس تعلق نمی گیرد.