هدر اصلی سایت

استفتائات

چرا مراجع تقلید با هم در فتوا اختلاف دارند؟ آیا بهتر نیست برای رفع تفرقه همگی با هم مشورت کرده و فتوای واحدی ارائه کنند؟

اختلاف فقها در مسائل محدودی می باشد؛ و اختلاف آنها موجب تفرقه نمی شود؛ زیرا فقیه عادل و با تقوی یعنی کسیکه ادعای ریاست و منیّت ندارد و نظرش با خدا است.

فقهاء اینچنینی همانند انبیاء بنی اسرائیل که در یک زمان بوده اند هستند.