هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا سجده بر دستمال کاغذی صحیح است؟

اگر به آن کاغذ گفته شود یا از موادّ گیاهی تهیّه شده باشد، سجده بر آن اشکال ندارد.