هدر اصلی سایت

استفتائات

در روایت آمده که در زمان غیبت به فقها رجوع کنید، حال سؤال این است که چگونه تشخیص بدهیم چون فقها در مسایل با هم اختلاف دارند؟

به هر فقیه عادلى رجوع کنید صحیح است و بهتر است اعلم باشد.

فقها ممکن است اختلاف جزیى در فروعات بعضى احکام داشته باشند ولى اختلاف در اصول و کلیّات ندارند.