هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا خوردن مرباى انجیر که خیلى جوشیده باشد اشکال دارد؟

 اشکال ندارد.