هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا برای وضو و غسل لازم است آب به مژه و پوست بین مژه ها برسد؟ و سورمه و ریمل بانوان اشکال دارد؟

هنگامیکه چشم بر هم گذاشته می شود، آنچه از پوست و مژه ها که ظاهر است باید شسته شود؛ و اگر چیزی مانع از رسیدن آب است، باید رفع گردد.