هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که نمی داند چقدر نماز قضا دارد چه باید بکند؟

مقداری که یقین به قضا دارد، بخواند و بیش از آن به مقداری که احتمال قضا می دهد، مستحب است بجا آورد.