هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی مدتی را در کما باشد، تکلیف نمازهایی که نخوانده چیست؟

شخصى که بیهوش شود در مدت بیهوشى نماز از او ساقط است.