هدر اصلی سایت

استفتائات

چگونه مى‏ توان طلوع فجر را که میزانش تبیین حسى است با چشم عادى رؤیت نمود؟

کسانى که عادت دارند مى ‏توانند.

در ابتدا یک باریکه‏اى روشنایى دیده مى ‏شود و سپس پهن مى ‏شود مانند دم گرگ و به هر صورت با چشم عادى قابل دیدن است.