هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى یادش برود که سجده سهو بجا بیاورد، آیا باید نیّت قضا کند؟

هر وقت که یادش آمد انجام بدهد و نیّت قضا ندارد.