هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسی عمداً تکبیرة الاحرام را در نماز جماعت قبل از امام بگوید، نمازش چگونه است؟

نمازش به جماعت صحیح نیست و باید نیّت فرادى کند و خودش نماز را بخواند.