هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا می‌توان در بعضی ابواب فقه از یک مجتهد و در بعض دیگر از مجتهد دیگری تقلید کرد؟

از نظر اینجانب اشکال ندارد.