هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا تقلید از کسی که در یکی از ابواب فقه به درجه‌ی اجتهاد رسیده، جایز است؟

تقلید از او در آن باب جایز است.