هدر اصلی سایت

استفتائات

خانه اى که با پول مخمّس یا پولى که مشمول خمس نشده خریدارى شده، آیا پس از فروش باید خمس پول آن خانه پرداخته شود؟

چنانچه می خواهد خانه جهت سکنای خویش بخرد، خمس ندارد.