هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر بدون کسب، مالى به دست بیاوریم مانند جایزه یا هدیه، خمس دارد؟

اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد.