هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا مخارج ازدواج پسر و جهیزیه دختر از نفقات واجب است و باید پدر تأمین کند؟

از نفقه واجب نیست.