هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اگر زن و شوهری با هم فیلم رقص نگاه کنند حرام است؟

چنانچه مهیّج شهوت باشد حرام است.