هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا جایز است که پسر و دختر، مدّتى بدون اینکه صیغه عقد را جارى کنند، نامزد باشند؟ اگر جایز است، محدوده روابط آنها تا چه حدّى است؟

چنانچه صیغه عقد نکاح(دائم یا موقّت) جاری نشده، اگر سخن گفتن آنها موجب تهییج شهوت باشد حرام است و نگاه کردن به بدن یکدیگر(بجز صورت و کفین در همین فرض) و لمس کردن هر چند با شهوت نباشد، جایز نیست. نامزدی؛ اگر خالی از آنچه گفته شد باشد اشکال ندارد.