هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر در سجده، گودى کف دست کامل روى زمین قرار نگیرد اشکال دارد؟

اشکالى ندارد.