هدر اصلی سایت

استفتائات

آیات احکام، جزء آیات محکم اند یا متشابه؟

آیات مربوط به احکام، جزء محکمات هستند، امّا بعضی فروعات که از آنها استنباط می‌شود و ظهور ندارد، در حکم متشابهات می‌شود که احتیاج به تبیین آن به وسیله‌ی سنّت دارد.