هدر اصلی سایت

استفتائات

چت (گفتگوی اینترنتی) با دختر یا پسر چه حکمی دارد؟

چنانچه موجب مفسده (از قبیل تحریک شهوت یا غیبت یا ...) نباشد اشکال ندارد.