هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر فاصله بین دو عادت ماهانه کمتر از ده روز باشد و علائم حیض را هم داشته باشد تکلیف چیست؟

حداقل فاصله دو حیض (از پاکى حیض تا شروع حیض بعدى) ده روز است و کمتر از آن استحاضه است.