هدر اصلی سایت

استفتائات

انتهاى وقت نماز عصر، غروب آفتاب است یا مغرب؟ و چه فرقى با هم دارند؟

هنگامى که قرص خورشید پنهان شد، غروب و مغرب بوده و انتهای وقت نماز عصر و ابتدای وقت نماز مغرب است. 

وقت غروب و مغرب با هم تفاوتی ندارند.