هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر مأموم با امام تکبیرةالاحرام بگوید و قرائت را درک کند، ولى به رکوع امام نرسد حکمش چیست؟

اگر در سجده به امام جماعت برسد، نمازش به جماعت صحیح است.