هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا هنگام نماز خواندن، جلو بودن زن از مرد اشکال دارد؟ اگر در دو اتاق باشند چه یا اگر محرم باشند؟

جلو بودن زن از مرد در نماز اشکال دارد؛ هر چند که محرم باشند و هر کدام که بعد از دیگرى نماز را شروع کرده، نمازش باطل است؛ ولى اگر در دو اتاق باشند اشکالی ندارد.