هدر اصلی سایت

استفتائات

بریدن سر حیوان با چاقویی که از جنس آهن نباشد چه حکمی دارد؟

اشکال دارد.