هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا در نمازهاى نافله(مستحب)، عمداً مى ‏توان خواندن سوره را ترک کرد؟

اشکال ندارد.