هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر گوسفند نذرى قبل از تحقق نذر تلف شود، آیا نذر از گردن شخص ساقط مى ‏شود؟

اگر گوسفند معیّنى را نذر کرده و خود باعث تلف شدنش نبوده است، اداى نذر ساقط مى ‏شود.