هدر اصلی سایت

استفتائات

احترام به پدر و مادر در چه حد لازم است؟ اگر جلوی پدر و مادر دراز بکشیم و یا هنگام ورود آنها به اتاق بلند نشویم در حالی که خودشان هم سخت نمی گیرند و ناراحت نمی شوند، بی احترامی محسوب می شود؟

 در صورت مذکور که رضایت دارند و بی احترامی هم محسوب نمی شود، مانعی ندارد.