هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر نمازمان را فرادى خواندیم، آیا مى ‏توانیم دوباره همان نماز را به جماعت بخوانیم؟

اشکال ندارد؛ بلکه مستحب است.