هدر اصلی سایت

استفتائات

فرق میان حکم و فتوا را چیست؟

فتوا در احکام است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع مجتهد عادل، لازم الاتّباع برای همه است، مگر برای کسی که بداند حاکم اشتباه نموده است.