هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر مسح پا را در دو مرحله انجام دهد، به این صورت که مقدارى را اول بکشد و بعد دست را بلند کند و سپس بقیه را بکشد؛ آیا این مسح صحیح است؟

باید پشت سر هم باشد و به این صورت صحیح نیست.