هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا سادات فاسق را هم باید احترام کرد؟ احترام باید زبانى باشد یا شامل کمک مالى نیز مى شود؟

احترام سادات، شامل فاسق نیز مى ‏شود؛ البته با در نظر گرفتن وجوب امر به معروف و نهى از منکر و احترام به هر دو صورت مى‏ باشد.