هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا کراوات زدن جایز است؟ پاپیون چطور؟

اگر به قصد نماد صلیب و یا پیروی از کفّار باشد، جایز نیست.