هدر اصلی سایت

تبدّل حجّ تمتّع به افراد

 و در اینجا چند مسأله است:

 (906)م - اگر شخصى که احرام عمره تمتّع بسته است به واسطه عذرى دیر وقت وارد مکّه شد به طورى که اگر مى‏خواست عمره بجا بیاورد وقت وقوف به عرفات مى‏گذشت یا خوف داشت که بگذرد، باید عدول کند به حج افراد، و پس از بجا آوردن آن، عمره مفرده بجا آورد و حج او صحیح و کافى از حَجّةالاسلام است.

 

(907)م - اگر زنى احرام بست و وقتى به مکّه وارد شد به واسطه حیض یا نفاس نتوانست طواف بجا آورد و اگر مى‏خواست بماند تا پاک شود ترس آن داشت که وقت وقوف به عرفات بگذرد به دستورى که در مسأله قبل گفته شد باید عمل کند.

 

(908)م - اگر بدون احرام وارد مکّه شد و نبستن احرام به واسطه عذرى بوده و وقت هم تنگ باشد باید در مکّه احرام حج افراد ببندد و به دستور سابق عمل کند.

 

(909)م - اگر از روى عمد و بى جهت احرام نبسته و عمره خود را باطل کرده و وقت تنگ شده از عمره تمتّع، احتیاط واجب آن است که حج افراد بجا آورد و پس از آن، عمره مفرده، و بنابر احتیاط مستحب در سال دیگر حج را اعاده کند.

 

(910)م - مراد از تنگى وقت در مسأله‏هاى پیش، خوف نرسیدن به وقوف اختیارى عرفه است که از ظهر نهم ماه ذى‏الحجّه است تا غروب.

 

(911)م - کسى که حج مستحب بجا مى‏آورد و پس از ورود به مکّه دید وقت تنگ است، عدول به افراد کند و حج افراد بجا آورد، و عمره مفرده بر او واجب نیست.

 

(912)م - کسى که مُحرم شد به احرام عمره تمتّع از حج واجب و عمداً تأخیر انداخت تا وقت تنگ شد باید به دستورى که در مسأله 909 ذکر شد عمل نماید.

 

(913)م - کسى که وظیفه او حج تمتّع است و در وقت احرام بستن علم پیدا کند که اگر بخواهد عمره تمتّع بجا آورد به وقوف عرفات نمى‏رسد مى‏تواند از اوّل، محرم شود به حج افراد و آن را بجا آورد. و پس از آن عمره مفرده بجا آورد و عملش صحیح است.

 

مسائل متفرّقه تبدّل‏

(914)س - کسى قصد بیرون رفتن از مکّه را داشت، به همین جهت از اوّل در میقات به نیّت عمره مفرده مُحرم و وارد مکّه شد و عمره مفرده را بجا آورد، بعداً از خارج شدن از مکّه منصرف شد، آیا این عمره، از عمره تمتّع کفایت مى‏کند، یا باید برگردد به میقات و براى عمره تمتّع مُحرم شود؟

ج - اگر عمره مفرده او در ماههاى حج بوده تبدیل آن به عمره تمتّع جایز است، چه در حج واجب و نیابى و چه در حج استحبابى.

 

(915)س - اگر بعد از نیّت عمره و احرام، مجدّداً براى عمره دیگر مُحرم شود، مثلاً به نیّت عمره مفرده مُحرم شده بعداً نیّت عمره تمتّع کند و تلبیه بگوید، آیا کدام عمره صحیح است؟

ج - اگر نیّت کرده و تلبیه گفته، مُحرم شده است و تجدید احرام موضوع ندارد، و نمى‏تواند براى نوع دیگر عمره، نیّت کند و احرام دوم باطل است.

 

(916)س - زنى که عادت ماهانه وقتیه و عددیه داشت و مثلاً روز هفتم ماه پاک مى‏شد همان روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال عمره اش را بجا آورد، روز بعد لک دید، باز غسل کرد و اعمال را انجام داد تا روز دهم و براى عرفات حرکت کرد، روز یازدهم هم لک دید، آیا حجّش افراد است یا تمتّع؟

ج - در فرض مزبور وظیفه او تمتّع است.

 

(917)س - زنى روز هشتم خون دید، خیال کرد حیض است، احرامش تبدیل به حج افراد کرد، بعد که به عرفات رفت متوجّه شد که استحاضه است، وظیفه او چیست؟

ج - اگر وقت عمره ضیق شده و طواف را عمداً تأخیر نینداخته حج اِفراد را تمام کند و اگر حج واجب است سپس عمره مفرده بجا آرد.

 

(918)س - اینجانب مدیر گروه حج مى‏باشم، اعمال حجّى که انجام مى‏دهم مستحبّى است، آیا مى‏شود به جاى حج تمتّع نیّت حج اِفراد نمود و به جاى عمره تمتّع، عمره مفرده انجام داد؟ و همچنین سایر خدمه، واجب الحج نیستند آیا مى‏توانند چنین کنند؟

ج - مى‏توانند عمره مفرده انجام دهند و براى حج مُحرم نشوند، و مى‏توانند حج افراد بجا آورند، ولى میقات حج اِفراد مواقیت معروفه است.

 

(919)س - کسى که حج افراد بر او واجب و متعین است و به قصد حج اِفراد در یکى از میقاتها مُحرم شده است، آیا مى‏تواند نیّت حج اِفراد خود را به عمره تمتّع تبدیل نماید و بعد از انجام آن، حج تمتّع بجا آورد، و همچنین آیا مى‏تواند حج اِفراد را به عمره مفرده تبدیل نماید و بعد از انجام آن، براى عمره تمتّع مُحرم شود؟

ج - نمى‏تواند عدول کند و تبدیل نمى‏شود.

 

(920)س - شخصى با احرام عمره تمتّع وارد مکّه شده و بعد از اعمال عمره براى حج اِفراد مُحرم شده است، آیا حج او صحیح است؟

ج - اگر از مکّه خارج شده و از میقات براى حج اِفراد مُحرم شده بعید نیست صحّت حج، ولى تمتّع نمى‏شود، و اگر از مکّه مُحرم شده، در صورت اشتباه در تطبیق، حج او صحیح و تمتّع است، و در غیر این صورت حج او صحیح نیست.

 

(921)س - شخصى در حرم براى حج اِفراد مُحرم شده و بعضى از اعمال را انجام داد، وظیفه او چیست؟

ج - اگر از روى جهل بوده، چنانچه ممکن نیست که به میقات برود و از آنجا مُحرم شود و به وقوف برسد، در همان محلّى که هست محرم شود و اعمالى که امکان تدارک آن با احرام هست تدارک کند، و چنانچه تمام اعمال را با همان احرام انجام داده و بعد متوجّه شده، حج او صحیح است.