هدر اصلی سایت

پرداخت وجوهات

بسمه تعالی

شما می توانید وجوهات(خمس، ردّ مظالم و ...) خود را به حساب متمرکز بانک ملّت به نام حضرت آیت الله سیّدعلی محمد دستغیب واریز فرمایید.

شماره حساب:   ۵۲/ ۱۲۰۴۸۳۲۷

شماره کارت:    0441 - 6202 - 3378 - 6104

پس از اعلام واریزی، رسید برای شما ارسال خواهد شد.

شماره های تماس: 32229946 - 32241169 - 071